کتاب ها

کتاب آینده یک پندار اثر زیگموند فروید به صورت جامع + PDF

حالت شب

در این بخش از کتابخانه بیتاپ به کتاب آینده یک پندار اثر زیگموند فروید به صورت کامل میپردازیم که در آخر مطلب به صورت فایل PDF با دانلود رایگان قرار داده شده است.

آینده یک پندار

زیگموند فروید در ششم ماه مه سال ۱۸۵۶ در فری برگ واقع در مورای زاده شد. او در خانواده ای یهودی متولد شد، خانواده ای تقریباً فقیر که گویا گذشته مرفه و وضع متمکنی داشته بوده انـد.

نیاکان وی در قرن های چهاردهم و پانزدهم در کونرلی توطن داشته و سپس بر اثـر شـکنجه هـا و آزارهـایی کـه
نسبت به یهودیان مرعی می شده از آنجا گریخته و پس از مدتی در بـه دری سـرانجام در نقطـه ای آلمـانی زبان اقامت گفته اند.

مادر جوانش دومین همسر پدر سال دارش بود که به هنگام همسرگزینی، یعنی موقع تولد زیگمونـد پدرش دارای نوه ای نیز بود، این نوه تقریباً فرزند برادر خوانده او محسوب می شد و فروید هنگامی پدر خود را به خوبی شناخت که با برادر خوانده خود که بیست سال از او بزرگتر بود درباره پدر مشترکشـان صـحبت نمودند .

به هر انجام هنگامی که بیش از چهار سال نداشت خانوادهاش به وین کـوچ نمودنـد و او نیـز قسـمت
عمده زندگانی خود را در آنجا گذراند.

به همین جهت به عنوان یک متفکر دینی از او یاد می شود. هنگـام تحصیل مدت هفت سال متوالیاً به عنوان بهترین دانشجو شناخته مـی شـد و بـه هنگـام پایـان تحصـیلات
متوسطه مصمم شد تا در رشته پزشکی نام نویسی کند.

از همان اوان به گفته خودش بیش از هـر چیـز بـه تناسب روابط و پیوندهای بشری توجه داشت و در ضمن نسبت به عقاید داروین نیز علاقه و تـوجهی وافـر داشت.

سرانجام پس از آشنایی با آثار گوته و خواندن یکی از کتاب های او استعدادش راه خود را باز یافت و تا پایان کار، کاوش ها و کارهایش با موارد ادبی و هنری همباز گشت.

این کتاب آینده‌ و‌ روان کاوی دین ها رو مورد بررسی قرار میدهد‌.

فهرست کتاب آینده یک پندار

.نخستین دوره ۱۰
۲ .پیدایش پسیکانالیز ۱۴
۳ .کاوش برای راهی بهتر ۱۶
۴ .تئوریهای فرویدی ۱۸
۵ .آغاز شهرت ۲۱
۶ .دوران شکوفان ۲۵
۲۷ متاپسیکولوژی. ۷
۸ .آثار و نوشته ها ۲۹
۹ .سرانجام زندگی ۳۱
۳۱ شخصیت. ۱۰
بخش اول کتاب آینده یک پندار : روابط انسان و فرهنگ و تمدن
۱ .انسان و آینده ۳۴
۲ .فرهنگ و تمدن ۳۶
۳ .تمدن و نقش افراد ۳۹
پیوست بخش اول
۱ .فرهنگ و تمدن ۴۵
۲ .روان شناسی اجتماعی ۴۶
۴۷ بدبینی. ۳
۴ .شور مرگ و زندگی ۴۸
۵ .روانکاوی و مسلک های سیاسی ۴۹
۶ .مسایل روانی فردی و اجتماعی ۵۰
۷ .رهبر و پیشوا ۵۲
۸ .مرحله تثبیت ۵۳
۹ .برتر نمودن ۵۴
۱۰ .پدانالیز یا پسیکانایز پرورشی ۵۵
۱۱ .غریزه اجتماعی ۵۷

بخش دوم کتاب آینده یک پندار : ارزش عوامل روانی در تمدن و اجتماع
۱ .ارزش عوامل روانی ۵۹
۲ .امیال غریزی ضد تمدن ۶۰
۳ .ارزش من برتر ۶۲
۴ .نقش طبقات اجتماعی در تمدن ۶۶
۵ .ارزش های معنوی ۶۸
پیوست بخش دوم :
۱ .تحلیل غرایز مهاجم ۷۲
۵ .زنای با محارم ۷۳
۶ .مسأله آدمخواری در روانکاوی ۷۴
۷۵ آدمخواری. ۷
۸ .تثلیث روانی ۷۸
۷۹ غریزه. ۹
۸۰ خودشیفتگی. ۱۱
۱۲ .غرایز مخرب اجتماعی ۸۰
۱۳ .بحثی درباره هنر ۸۰
۸۱ هنر. ۱ -۱-۱۳
۸۳ کانت نظر. ۲ -۱-۱۳
۱۳-۱ -۳ .هنر و تزیین کاری ۸۴
۱۳-۱ -۴ .هنر و اصل ملکوتی ۸۴
۱۳-۱ -۵ .هنر و نیازهای زندگانی ۸۵
۹۱ هنری روانکاوی. ۲-۱۳
بخش سوم کتاب آینده یک پندار : تحلیل و منشأ عقاید مذهبی
۱ .منشأ و ارزش عقاید مذهبی ۹۳
۲ .پیدایش اندیشه های مذهبی ۹۶
۳ .منشأ خدا ۱۰۰
۴ .کاستی درجات خدایی ۱۰۱
۵ .ارزش معتقدات دینی ۱۰۴

پیوست بخش سوم :
۱ .قبایل بدوی و تحریم آدمکشی ۱۰۸
۲ .بی قانونی ۱۰۹
۳ .طبیعت و بدبینی ۱۱۰
۴ .منشأ پرستش ها ۱۱۰
۱۱۱ آنیمیسم. ۵
۶ .تسلط بشر بر اخد ۱۱۲
۷ .سرشت مهر و کین ۱۱۲
۸ .خدا و پدر ۱۱۳
۹ .رویا و تصعید ۱۱۴
۱۰ .سابقه تاریخی خدای اجتماعی ۱۱۴
۱۱ .از نادانی تا دانش در دین ۱۱۵
۱۲ .جبر و اختیار ۱۱۷
۱۳ .وحدت جویی ۱۱۸
۱۴ .فلسفه بهشت و دوزخ ۱۱۸
۱۵ .قوم پرستی ۱۲۳
بخش چهارم کتاب آینده یک پندار :
نقد عقاید ۱۲۶
پیوست بخش چهارم :
۲ .منشأ دین و پرستش ۱۳۵
۱۴۰ لیبیدو. ۵
۶ .عقده اودیپ ۱۴۲
بخش پنجم کتاب آینده یک پندار : دین از دیدگاه روان شناسی
۱ .تفسیر روان شناسی دینی ۱۴۴
۲ .ایمان مذهبی ۱۴۶
۳ .روان خواهی ۱۵۰
۴ .روش ضد منطقی ۱۵۱

پیوست بخش پنجم :
۲ .پندار ورزی و عقل اندیشی ۱۵۵
۳ .مذهب و روش تقلیدی ۱۵۷
۵ .تاریخ انتقادهای مذهبی ۱۵۹
۶ -۱ .مسأله احضار ارواح ۱۶۴
۶ -۲ .سابقه های تاریخی ۱۶۵
۶ -۳ .اسپریتیسم در زمان معاصر ۱۷۰
۶ -۴ .هیپنوتیسم و مسمریسم ۱۷۲
۶ -۵ .پیدایش مذهب جدید ۱۷۴
۱۷۵ پریسپری. ۶ -۶
۶ -۷ .تعریف روح مادی ۱۷۷
۱۷۹ ها مدیوم. ۸ -۶
بخش ششم کتاب آینده یک پندار : روانشناسی مذهبی
۱ .روانشناسی مذهبی ۱۸۲
۲ .پندار و توهم ۱۸۴
۳ .روش علمی ۱۸۶
۴ .انسان و مذهب ۱۸۸
۵ .هدف پیکاوی ۱۹۰
پیوست بخش ششم :
۱۹۲ ناسیونالیسم. ۱
۲ .میل جنسی کودکی ۱۹۳
بحثی درباره تطور و تکامل دین و مذهب
۱ .جلوه های روح ۱۹۵
۲ .پدیده های معنوی ۱۹۶
۳ .آغاز دین ۱۹۷
۴ .پیدایش یک طبقه اجتماعی ۱۹۹
۵ .تطور مذهب ۲۰۰
۶ .نقش بعدی مذهب ۲۰۲

۷ .مذهب و علم ۲۰۳
۸ .ارزش مذهب ۲۰۵
۹ .علل پیدایش مذهب ۲۰۵
۱۰ .مذهب در اجتماع ۲۰۷
۱۱٫دوره های مذهبی ۲۰۸
۱۲ .منشأ مادی اسلام ۲۰۹
۱۳ .علل و عوامل پیدایش مسیحیت ۲۱۱
۱۴ .مقایسه اسلام و مسیحیت ۲۱۳
۱۵ .مبانی اجتماعی کیش زردشت ۲۱۴
۱۶ .مبانی اجتماعی مذهبی در هندوستان ۲۱۵
۱۷ .مذهب در چین ۲۱۷
۱۸ .سرنوشت مذهب ۲۱۹
۱۹ .فلسفه و علم ۲۲۱
بخش هفتم کتاب آینده یک پندار : درباره شک ورزی
۱ .شک ورزی ۲۲۳
۲ .ارزش فرضی مذهب ۲۲۴
۳ .پاسخ به انتقادها ۲۲۶
۴ .من و پسیکانالیز ۲۲۸
۵ .ناموفقیت مذهب ۲۳۱
۶ .نقد مذهبی ۲۳۲
۷ .نقش تفکر علمی ۲۳۵
بخش هشتم کتاب آینده یک پندار : درباره مذهب و تمدن
۱ .آمیزش مذهب و تمدن ۲۳۸
۲ .چگونگی قانون ۲۳۹
۳ .مذهب در قبال قانون ۲۴۲
۴ .نقد تجدید نظر ۲۴۳
۵ .تفسیر پسیکانالیتیک ۲۴۵
۶ .روش ما ۲۴۷

بخش نهم کتاب آینده یک پندار : درباره مسایل انتقادی و اصول روانی
۲۵۰ انتقاد. ۱
۲ .طرح مسایل مورد انتقاد ۲۵۲
۳ .روش تکوین شیوه مذهبی ۲۵۴
۴ .راهی به آینده ۲۵۶
۵ .شیوه برافگندن معتقدات ۲۵۷
۶ .نقش و نیروی بشری ۲۵۹
بخش دهم: درباره روش نو تربیت غیر مذهبی
۱ .نقد و روش غیر مذهبی ۲۶۱
۲ .نتایج روش جدید ۲۶۲
۳ .ارزش روش مذهبی ۲۶۴
۴ .نقش ارزشمند عقل ۲۶۶
۵ .نگاهی به آینده ۲۶۸
۶ .ارزش نهایی دانش ۲

دانلود رایگان کتاب

برچسب ها

رضا رسولی

رضا رسولی هستم سردبیر و طراح رسانه بیتاپ، چندین سال است به صورت حرفه ای در این حوزه فعالیت دارم. باعث خوشحالی بنده است که شما کاربر عزیز از مطالب سایت ما دیدن می نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن