کتاب موفقیتکتاب ها

دانلود کتاب بیشعوری به صورت رایگان به صورت کامل اثر محمود فرجامی + PDF

حالت شب

ﺑﻴﺸﻌﻮران آﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮان ای ﺑﺮای ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اثر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ کتابی بسیار زیباست که ما در این بخش به دانلود کتاب بیشعوری به صورت رایگان به صورت کامل اثر محمود فرجامی + PDF میپردازیم . کتاب بیشعوران همانند کتاب تمرین موفقیت بسیار جذاب و زیباست. با کتاب بیشعوری با ما همراه باشید.

کتاب بیشعوری

اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ باید ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﻮد واﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﺸـﻌﻮر را ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﻧﺎﺑﻮدی و ﻋﺬاب دادن ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻃﺮاﻓﻴـﺎﻧﺶ ﻣـﻲ ﻛﺸـﺎﻧﺪ . اﻟﺒﺘـﻪ ﻛﺘـﺎب، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻮد ﻃﻨﺰآﻣﻴﺰ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد، ﺧﺎﺻﻪ آﻧﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در اﺑﺘﺪا و ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﻛﺘﺎب اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺎﻣﻲ و وﻗﺎﻳﻊ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻳـﻦ ﻛﺘﺎب را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ. کتاب بیشعوران

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻃﻨﺰﻧﻮﻳﺲ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺣﻮاس متنم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻮخ ﻫﺎی ﻃﻨﺰآﻣﻴﺰ و ﻃﺒﻌﺎﻧـﻪ را ﻛـﻪ در ﻇـﺎﻫﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر جدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎ متن ﻫﺎی ﺟﺪی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﻴﺮم و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺳﺮ کار نرویم. کتاب بیشعوری

اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ داﺷﺖ ﻣﻲ اﻓﺘﺎد : ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﻛﺘﺎب اﺣﺴﺎس می ﻛﺮدم ﭼﻴـﺰی در ﺧﻮدم ﻛﺸﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و هر ﺑﺎر ﻛﻪ ﺟﻠﻮی آﻳﻨﻪ رﻓﺘﻢ ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭼﻴـﺰی زﻳـﺮ ﻟﺐ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻢ؛ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم بود و ﻣﻦ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ چیست؟ اﻣـﺎ ﻫﺮ روز ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و واﺿﺢ تر می ﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪش ﺷﺪ : تو هم بیشعوری …..

بیشعوری درمان دارد لطفا بیشعور نباشیم.

کتاب بیشعوری

فهرست کتاب بیشعوری

بخش اول: چه کسی بی‌شعور است و چرا یک نفر باید بخواهد بی‌شعور باشد؟

 • سرگذشت فرد
 • چند سرگذشت دیگر
 • تعریف بیشعوری
 • ماهیت بیشعوری
 • شدت بیشعوری
 • بخش دوم: انواع بی‌شعورها
 • بیشعور اجتماعی
 • بیشعور تجاری در کتاب بیشعوری
 • بیشعور مدنی
 • بیشعور مقدس‌آب
 • بیشعور عرفان‌باز
 • بیشعور دیوان‌سالار
 • بیشعور بیچاره
 • بیشعور شاکی
 • بخش سوم: وقتی جامعه بی‌شعور می‌شود
 • تجارب به‌ مثابه بیشعور
 • دولت به‌ مثابه بیشعور
 • خواندن، نوشتن و بیشعوری
 • بیشعوری در رسانه، یک اپیدمی واقعیق
 • بخش چهارم: زندگی با بی‌شعورها
 • کار کردن با بی‌شعورها
 • وقتی دوست بی‌شعور است
 • ازدواج با آدم بی‌شعور
 • بیشعور مادرزاد
 • فرزندانِ والدین بی‌ شعور
 • بخش پنجم: راه نجات
 • مراحل درمان
 • وسایل درمان

دانلود رایگان کتاب بیشعوری

برچسب ها

زهرا پورنظم

پور‌ نظم هستم تحلیلگر و نویسنده. بیشتر اوقات‌ مشغول مطالعه هستم. عاشق عکاسی ، آشپزی و هنر های بانوان خوشحالم که در جمع بیتاپی ها هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن