آشپزینکات آشپزی

جدول تبدیل واحد های اندازه گیری

حالت شب

جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری

در این بخش با تبدیل انواع تبدیل واحد ها برای شما به انتشار خواهیم گذاشت

تبدیل های اندازه گیری

جدول تبدیل پیمانه
جدول تبدیل پیمانه

جدول تبدیل فنجان به قاشق غذا خوری، قاشق چای خوری و میلی لیتر

۱ فنجان = ۱۶ قاشق غذاخوری = ۴۸ قاشق چای خوری = ۲۴۰ میلی لیتر
۳/۴ فنجان = ۱۲ قاشق غذاخوری = ۳۶ قاشق چای خوری = ۱۸۰ میلی لیتر
۲/۳ فنجان = ۱۱ قاشق غذاخوری = ۳۲ قاشق چای خوری = ۱۶۰ میلی لیتر
۲/۱ فنجان = ۸ قاشق غذاخوری = ۲۴ قاشق چای خوری = ۱۲۰ میلی لیتر
۳/۱ فنجان = ۵ قاشق غذاخوری = ۱۶ قاشق چای خوری = ۸۰ میلی لیتر
۴/۱ فنجان = ۴ قاشق غذاخوری = ۱۲ قاشق چای خوری = ۶۰ میلی لیتر
۱ قاشق غذا خوری = ۱۵ میلی لیتر
۱ قاشق چای خوری = ۵ میلی لیتر

جدول تبدیل فنجان به اونس مایع

۱ فنجان = ۸ اونس
۳/۴ فنجان = ۶ اونس
۲/۳ فنجان = ۵ اونس
۲/۱ فنجان = ۴ اونس
۳/۱ فنجان = ۳ اونس
۴/۱ فنجان = ۲ اونس
۱ قاشق غذا خوری = ۰٫۵ اونس
۱اونس = ۲ قاشق غذا خوری = ۶ قاشق چای خوری

جدول تبدیل اونس به گرم

۱ اونس = ۲۸ گرم
۲ اونس = ۵۶ گرم
۳،۵ اونس = ۱۰۰ گرم
۴ اونس = ۱۱۲ گرم
۵ اونس = ۱۴۰ گرم
۶ اونس = ۱۶۸ گرم
۸ اونس = ۲۲۵ گرم
۹ اونس = ۲۵۰ گرم
۱۰ اونس = ۲۸۰ گرم
۱۲ اونس = ۳۴۰ گرم
۱۶ اونس = ۴۵۰ گرم
۱۸ اونس = ۵۰۰ گرم
۲۰ اونس = ۵۶۰ گرم
۲۴ اونس = ۶۷۵ گرم
۲۷ اونس = ۷۵۰ گرم
۳۶ اونس = ۱ کیلوگرم
۵۴ اونس = ۱،۵ کیلوگرم
۷۲ اونس = ۲ کیلوگرم

جدول تبدیل پوند به گرم

۱/۴پوند= ۱۱۲ گرم
۱/۲ پوند = ۲۲۵گرم
۳/۴پوند= ۳۴۰ گرم
۱ پوند = ۴۵۰گرم
۱،۲۵ پوند = ۵۶۰ گرم
۱،۵ پوند = ۶۷۵ گرم
۲ پوند = ۹۰۰ گرم
۲،۲۵ پوند = ۱ کیلوگرم
۳ پوند= ۱ ،۳۵ کیلوگرم
۵،۴ پوند = ۲ کیلوگرم

جدول تبدیل آرد

۱ فنجان آرد = ۱۴۰ گرم
۳/۴ فنجان آرد = ۱۰۵ گرم
۲/۳ فنجان آرد = ۹۵ گرم
۱/۲ فنجان آرد = ۷۰ گرم
۱/۳ پیمانه آرد = ۵۰ گرم
۱/۴ فنجان آرد = ۳۵ گرم
۱ قاشق غذا خوری آرد = ۱۰ گرم

جدول تبدیل کره از فنجان به گرم و اونس

کره ۱ فنجان = ۸ اونس = ۲۳۰ گرم
شکر

۱ فنجان شکر = ۲۰۰ گرم
۳/۴ فنجان شکر = ۱۵۰ گرم
۲/۳ فنجان شکر = ۱۳۵ گرم
۱/۲ فنجان شکر = ۱۰۰ گرم
۳/۱ فنجان شکر = ۷۰ گرم
۴/۱ فنجان شکر = ۵۰ گرم
۱ قاشق غذا خوری شکر = ۱۵ گرم

جدول تبدیل شکر قهوه ای

۱ فنجان شکر = ۲۲۰ گرم
۳/۴ فنجان شکر = ۱۶۵ گرم
۲/۳ فنجان شکر = ۱۴۵ گرم
۱/۲ فنجان شکر = ۱۱۰ گرم
۳/۱ فنجان شکر = ۷۵ گرم
۴/۱ فنجان شکر = ۵۵ گرم
۱ قاشق غذا خوری شکر = ۱۵ گرم

جدول تبدیل کاکائو

۱ فنجان کاکائو = ۱۰۵ گرم
۴/۳ فنجان کاکائو = ۸۰ گرم
۲/۳ فنجان کاکائو = ۷۰ گرم
۲/۱ فنجان کاکائو = ۵۵ گرم
۱/۳ فنجان کاکائو = ۳۵ گرم
۴/۱ فنجان کاکائو = ۲۵ گرم
۱ قاشق غذا خوری کاکائو = ۷ گرم

جدول تبدیل آرد ذرت

۱ فنجان آرد ذرت = ۱۲۵ گرم
۳/۴ فنجان آرد ذرت = ۹۵ گرم
۲/۳ فنجان آرد ذرت = ۸۵ گرم
۱/۲ فنجان آرد ذرت = ۶۵ گرم
۱/۳ فنجان آرد ذرت = ۴۰ گرم
۱/۴ فنجان آرد ذرت = ۳۰ گرم
۱ قاشق غذا خوری آرد ذرت = ۸ گرم

جدول تبدیل پودر شکر

شکر ۱ فنجان پودر = ۱۶۰ گرم
۴/۳ فنجان پودر شکر = ۱۲۰ گرم
۲/۳ فنجان پودر شکر = ۱۰۵ گرم
۲/۱ فنجان پودر شکر = ۸۰ گرم
۱/۳ پیمانه پودر شکر = ۵۵ گرم
۴/۱ فنجان پودر شکر= ۴۰ گرم
۱ قاشق غذا خوری پودر شکر = ۱۰ گرم

جدول تبدیل بیکینگ پودر

۲ +۱ / ۲ قاشق چای خوری بیکینگ پودر = ۱۰ گرم
۲ قاشق چای خوری بیکینگ پودر= ۸ گرم
۱ ۳ / ۴ قاشق چایخوری بیکینگ پودر = ۷ گرم
۱ +۱ / ۲ قاشق چای خوری بیکینگ پودر = ۶ گرم
۱ +۱ / ۴ قاشق چایخوری بیکینگ پودر = ۵ گرم
۱ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۴ گرم
۳/۴ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۳ گرم
۱/۲ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۲ گرم
۱/۴ قاشق چای خوری بکینگ پودر = ۱ گرم

جدول تبدیل جوش شیرین و نمک

۲ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۱۴ گرم
۱ ۳ / ۴ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۱۲ گرم
۱ +۱ / ۲ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۱۰ گرم
۱ +۱ / ۴ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۹ گرم
۱ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۸ گرم
۳/۴ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۵-۶ گرم
۱/۲ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۴ گرم
۱/۴ قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = ۲ گرم

جدول تبدیل ماست

۱ فنجان ماست = ۲۳۵ گرم
۳/۴ فنجان ماست = ۱۷۵ گرم
۳/۲ فنجان ماست = ۱۵۵ گرم
۲/۱ فنجان ماست = ۱۲۰ گرم
۱/۳ پیمانه ماست = ۸۰ گرم
۴/۱ پیمانه ماست = ۶۰ گرم
۱ قاشق غذاخوری ماست = ۱۵ گرم

جدول تبدیل شیر

۱ فنجان شیر = ۲۴۵ گرم
۳/۴ فنجان شیر = ۱۸۵ گرم
۲/۳ فنجان شیر = ۱۶۵ گرم
۱/۲ فنجان شیر = ۱۲۰ گرم
۳/۱ فنجان شیر = ۸۰ گرم
۴/۱ فنجان شیر = ۶۰ گرم
۱ قاشق غذاخوری شیر = ۱۵ گرم

جدول تبدیل خامه

۱ فنجان خامه = ۲۳۵ گرم
۴/۳ فنجان خامه = ۱۷۵ گرم
۳/۲ فنجان خامه = ۱۵۵ گرم
۲/۱ فنجان = ۱۱۵ گرم
۳/۱ فنجان خامه = ۸۰ گرم
۴/۱ فنجان خامه = ۶۰ گرم
۱ قاشق غذا خوری خامه = ۱۵ گرم

بادام / فندق / پسته – خرد شده

۱ فنجان بادام ( قطعه قطعه ) = ۱۰۰ گرم
۳/۴ فنجان بادام ( قطعه قطعه )= ۷۵ گرم
۲/۳ فنجان بادام ( قطعه قطعه )= ۶۵ گرم
۲/۱ فنجان بادام ( قطعه قطعه ) = ۵۰ گرم
۱/۳ فنجان بادام ( قطعه قطعه )= ۳۵ گرم

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن